SaKydami, paSaKodami atKaSame ar paKaSame KiTiems TiKrovę ?

Ar lietuvių prokalbė – jos kerų (šaknų) pirmykštė sudarysena – byloja, kad SaK-ydami ir pa-SaK-odami kažką KaS-ame (TiK-rovę?) ir KaS-ome (savo ir KiT-ų mąstymą?) ? Jeigu iš tiesų taip, jeigu tveriant kalbą veikė šaknų apgręžų saistumos dėsniai, ką tokia magija, kerėsena reiškia ? O jeigu tai TiK atsi-TiK-tinių su-TaP-imų (TaP-ymų) y-PaT-umai, vertinkime kaip mūsų kalbos turtingumo ta-PaT-ybės y-PaT-ybę (kalba PaT-i TaP-o).  

Kaip KaS-ome, KaS-inėj-ame – ką at-KaS-ame ir kaip pa-KaS-ame – pa-SaK-odami, SaK-ydami KiT-iems TiK-rovę ?

Kas KiT-ame KiT-aip pa-KiT-o, tas, TiK-ime, TiK-rai atsi-TiK-o …

Trys mįslės keturgyslės

1. Įminki mįslę keturgyslę:

RyT-e pa-TyR-in-ėj-us ?

Dien-ą iš-VyD-us ?

VaK-are pa-KaV-ojus ?

NaK-čia KaN-čia ?

2. Įminki mįslę keturgyslę:

Pa-VaS-arį pasi-SaV-ina ?

VaS-arą SaV-ystė (nuo-SaV-ybė) ?

RuD-enį DuR-ia ?

ŽieM-ą MeiŽ-ia ?

3. Įminki mįslę keturgyslę:

Iš kur TyR-umai ?

Kieno RiauŠ-ės ?

Kieno KaV-otynės ?

Iš kur TeiP ? 

Kokie gražiai gilūs šaknies apgręžų (anadromų) žosmės su-TaP-imai / y-PaT-umai ! Ar taip ? 

Kur dar lietuvių kalbos MaG-inimas / GaM-inimas, kokia dar jos MaG-insena / GaM-insena ?

Kaip DaR su-DaR-inėjo / iš-RaD-inėjo  žyniai prokalbę – lietuviškąją ka-l-bą – pirmykštę ka-ba-lą ?

Kas DauG-iau GauD-ytų (įrodytų) žymaus filosofo prof. Algio Mickūno mintį, kad kitomis kalbomis mes kalbame apie pasaulį, o lietuvių kalba pati kalba pasauliui ? 

Įžvelgusieji minkles (atsakymus siųskite rytispivoriunas@gmail.com) kviečiami Pažiegėn – Būgų laikovėn (žr. http://www.buga.zarasumuziejus.lt/kontaktai), kur galėsite įsirašyti Lietuvybos Draugų Kuopon (pa-, iš-)tir-inė-ti prokalbės pa-Saulė-Žiūrą.