Valstybės esmėvoka LDK paveldėtojams

Vienširdžiai su Baltarusios (Gudijos) baltarusiais (gudais, litvinais, litvakais)…

1991 metais, žlugus sovietų (TSRS) imperijai, 70 metų slopinta ir nutautinama Baltarusios tauta netikėtai atgavo nepriklausomybę. Trečią dešimtmetį trunkanti Lukašenkos autokratija žiauriai malšina demokratinį tautos tapsmą. Bet baltarusiai jau masiškai bunda, laisvėja, drąsėja. Kaip mes jiems pagelbėsime? Dalinkimės LDK  – bendros valstybės iki 1795 metų, XIX amžiaus sukilimų ir nacionalinių sąjūdžių – istorinės tapatybės paveldu. Puoselėkime Baltarusios, Latvijos,  Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos žmonių sandraugas, pilietines santalkas, idant gerais pavyzdžiais klibintume diktatorinius (mafijinius, teroristinius, smurtinius) režimus ir autokratinį Rytų – ypač Rusijos, Vidurinės Azijos, Kinijos – mentalitetą. Ir kurkime LDK (Laisvos Dvasios Kelių) visuotinį, apglėbiančio mąstymo esmyną.

Smalsiausiems Tavo LDK strategija: Lietuvos Dvasios Kanonas?

Valstybės esmėvoka (esmės tapsmo suvokimas) ir Lietuviškosios Dvasios Kalbosklaida, išreikšta Greimo semiotiniu kvadratu

                      Valstybė (su)tvarko(si)(ma) pilietiškais turt(ingum)ais

S1 – Tau valstybė – tautos valdymas(is) (LDK). Valstybė valstybingėja, valdo(ma) – tampa (valstybės tapsmas):  valstybė valdo(si)(ma) valdomais (savivaldžiais) valdiniais (va(l)dovais, valdytojais, valdininkais, vad(ybinink)ais, pavaldiniais), tautos tautiškėja tautiškais tautiečiais, LDK – Lietuviškosios (arba ir Laisvos, Laimin(an)čios) Dvasios Klausėjai – (ap)(iš)klausi(nėj)a klaus(i)ančiais klausytojais, LDK konservuoja (sutvarko, aptarnauja) liberališką (laisv(ėjanči)ų piliečių) social(demokrat)iškumą (visuomenės gerovę, bendruomenišką dalijimąsi) S– štai šitokie jam, jai, jiems, joms teritorijų turt(ingum)ai, ūkiai – ekonomika (social(demokratiškumas)izmas). Turtas turtina(mas) – naikina(mas), nyksta, niekėja, miršta: turtas turtina(mas) turtingais turtuoliais, ūkiai ūkiškėja ūkiškais ūkininkais (šeimininkais), ekonomika ekonomiškėja ekonomiškais ekonom(ist)ais, social(demokratiškumas)izmas socializuoja socialiais socialistais (socialdemokratais),
~S2 – mums įstatymiška, taisyklių (san)tvarka – kultūra (konservati(zmas)škumas). Tvarka (su)tvarko(si)(ma) – (iš)saugo(si)(ma), skleidžia(si)(ma), (pa)gelbsti: įstatymai (teisė) įstato (teisiškai apsaugo) įstatymingais (teisiškai kuriamais) nustatymais, (san)tvarka (su)tvarko(si)(ma) tvarkingais tvarkytojais, kultūra kultivuojama (kultūringėja) kultūringais kultūrininkais, konservati(zmas)škumas konservuoja konservatyviais konservatoriais ~S1 – man piliečiai, jų galios – politika (liberali(zmas)škumas). Pilietis pilietiškėja –(į)kuria(si)(mas), (į)steigia(si)(mas), (at)(iš)randa(si)(mas): piliečiai pilietiškėja pilietiška politika, galia galingėja (įgalina(ma)) galingais galiūnais, politika politiškėja (politikuoja) politiškais (pilietiškais) politikais (piliečiais), liberali(zmas)škumas liberalizuoja liberaliais liberalais