TĖVE MŪSŲ gilioji reikšmė

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

O jeigu pamėgintume šią pagrindinę krikščionių maldą išreikšti Greimo semiotiniu kvadratu…

S1 – Tu, Tau Tėvas danguje(amžinybė, begalybė – šventas Tavo vardas, Tavo karalystė, Tavo valia danguje)

S– štai šitokia jų (jiems) žemė (laikinybė, baigtinybė – Jo valia žemėje, kasdienė duona šiandien, atleistos kaltės, kaltininkai, apsaugojimas nuo gundymo ir pikto (Šėtono))

~S2mes, mūsų, mums, mus (krikščionija, krikščionys, Kristaus sekėjai, Dievo vaikai, Viešpaties tauta, Bažnyčia, dvasinė bendrija)   

~S1 – man(o) maldos sakymas (asmeniškas meldimasis, prašymas, atgailavimas, atleidimas)