Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos esmėtyra

Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – semiotinė esmėtyra

Esmėtyros klausimynas

                                                   Esmėvokos, išreikštos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1,  ~S1,  ~S2,  S2
Pamatiniai supratimai Tau S1 man ~S1 mums ~S2 štai S2
 

kalbant paviršutiniškai

Kovo 11-osios aktas (LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS AKTAS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO) buvo priimtas Aukščiausiosios tarybos pirmosios eilinės sesijos trečiajame posėdyje, 124 deputatams balsavus už ir šešiems susilaikius  

1990 m. kovo 11 d.

 

 

Vilniuje, parlamento rūmuose

 

kas? kieno? „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos Valstybės konstitucinis pamatas. Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija. Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suvereninių galių reiškėja šiuo aktu pradeda realizuoti visą Valstybės suverenitetą.“      
ką? ką veikia?   Aktas buvo priimtas Aukščiausiosios tarybos pirmosios eilinės sesijos trečiajame posėdyje, 124 deputatams balsavus už ir šešiems susilaikius. Prieš nebalsavo nė vienas. Pagal pareigas aktą pasirašė Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis ir sekretorius Liudvikas Sabutis, bet per tą patį posėdį akto kopija, Virgilijui Juozui Čepaičiui pasiūlius, buvo pasirašyta kitų Aukščiausiosios Tarybos deputatų, taip tapusių kovo 11 d. akto signatarais. Vytauto Landsbergio vadovaujamoje grupėje buvę aštuoni deputatai ir teisininkas Vytautas Sinkevičius parengė Kovo 11-osios akto projektus. Akto tekstą V. Landsbergis ruošė konsultuodamasis su Lietuvos atstovu prie Šventojo Sosto Stasiu Lozoraičiu.    
kada?     1990 m. kovo 11 d. 22 val. 44 min.  
kur?       Vilniuje (parlamento rūmai, plenarinių posėdžių salė)
         
 

pasakojant giliau

Pasaulio valstybių bendruomenei, Lietuvos žmonėms Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba paskelbė, kad lietuvių tauta atkuria (atstato) Lietuvos nepriklausomą valstybę
kodėl? (programa Adresatui, pripažinimas (sankcija) ir šlovinamasis išbandymas) Pasaulio valstybių bendruomenė („Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises.“ „Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija.“)      
Kas? kieno? (kompetencijos įgijimas ir kvalifikacinis išbandymas subjektui, herojui, jo pagalbininkai bei priešininkai)   Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, arba Aukščiausioji Taryba –Atkuriamasis Seimas („Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad <…>.“ „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suvereninių galių reiškėja <…>.“)    
kaip? (Adresanto manipuliacija, Lėmėjo įtikinėjimai)     Lietuvių tauta susiklosčiusioje situacijoje („<…> reikšdama Tautos valią <…>“. Lietuvos piliečiai iki pirmosios Aukščiausiosios Tarybos sesijos išrinko 133 deputatus, iš jų 96 remiamus Sąjūdžio. Sesija prasidėjo 1990 m. kovo 10 d., rinkimus laimėjusioms politinėms jėgoms iš anksto susitarus dėl svarbiausių siekių Aukščiausioje Taryboje.)  
koks? (vertės Objektas, atliktis ir lemiamasis išbandymas)       Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymas (atkūrimas) („<…> yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.“ „ <…> šiuo aktu pradeda realizuoti visą Valstybės suverenitetą.“)
         
 

pasakojant dar giliau

Lietuvos nepriklausoma valstybė atkurta lietuvių tautos išrinktai Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai sprendžiant Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo bylą  tautos pilietine ir politine kova, „Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktu“ 1988–1991 m. įvykių kontekste
kodėl tokia programa? Lietuvos visuomenė, net ir kęsdama SSRS agresiją, kuria savarankišką valstybę, o kitos valstybės užmezga diplomatinius santykius su Lietuvos valstybe.(Vakarų valstybės nebuvo pripažinusios prievartinio Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių inkorporavimo į Sovietų Sąjungos sudėtį, tad jos suprato, kad mūsų sprendimas teisėtas ir pagrįstas. Bet tarptautiniu mastu Lietuva pripažinta tik beveik po metų. Dauguma valstybių Lietuvą pripažino 1991 m. antrojoje pusėje, žlugus Rugpjūčio pučui Rusijoje.)      
kieno (ne)su(si)derinimai?   Lietuvių tautos išrinkta Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba jau galėjo spręsti Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo bylą („Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią <…>“. Vytauto Landsbergio vadovaujamoje grupėje buvę aštuoni deputatai ir teisininkas Vytautas Sinkevičius parengė Kovo 11-osios akto projektus. Akto tekstą V. Landsbergis ruošė konsultuodamasis su Lietuvos atstovu prie Šventojo Sosto Stasiu Lozoraičiu. Iki akto paskelbimo dar reikėjo priimti svarbią deklaraciją, kuri patvirtino Aukščiausios Tarybos deputatų įgaliojimus. Šia deklaracija AT paskelbė, kad jos deputatams tauta yra suteikusi mandatą vykdyti suverenią galią ir įpareigoja atkurti Lietuvos valstybę. Kai ta deklaracija buvo priimta, tai Aukščiausioji Taryba jau nebeturėjo nieko bendro su LSSR, nors buvo išrinkta pagal jos procedūras.)    
kaip manipuliuoja(ma)?     Lietuvių tauta, su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu priešaky, siekė atkurti savo valstybę – pasiūlė įgyvendinti Lietuvos nepriklausomybę (Lietuvos piliečiai iki pirmosios Aukščiausiosios Tarybos sesijos išrinko 133 deputatus, iš jų 96 remiamus Sąjūdžio. Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas 1990 m. kovo 11 d. paskelbė aktą DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO („Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. <…> Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suvereninių galių reiškėja šiuo aktu pradeda realizuoti visą Valstybės suverenitetą.“)  
kokie atsitikimai?       1988–1991 m. lemtingi įvykiai (Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikla, „Baltijos kelias“, politiniai įvykiai Berlyne ir kitose sovietinio bloko valstybėse, demokratiniai rinkimai, Kremliaus gąsdinimai ir jo įvesta ekonominė blokada, 1991 m. sausio įvykiai, Islandijos pripažinimas, pučas Maskvoje, politiniai de jure pripažinimai,  SSRS žlugimas)
         
išmąstant abstrakčiausiai, logiškai-semantiškai giliausiai laisvė (Lietuvos demokratinės valstybės atstatymas, nepriklausomos respublikos atkūrimas)

priklauso(ma) nuo ((ne)pripažįstama kitų valstybių)

 išsivadavimo (Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veikla) iš okupacijos (nuo SSRS politinės priespaudos ir išnaudojimo, nuo uzurpatoriaus interesų)
kokia Tau yra (esama) esmė? laisvė (Lietuvos demokratinės valstybės atstatymas, nepriklausomos respublikos atkūrimas)      
kokios man suprantamos prasmės?    priklausomybė (kitos valstybės ilgai vengė de jure pripažinti atkurtą valstybę ir priimti į tarptautines organizacijas)    
kokios mums (į)kalb(intos)a(mos) reikšmės?     išsivadavimas (Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veikla; JAV ir kitos valstybės de facto palaikė Lietuvą)  
kokios štai šitaip (apsi)reiškiamos žaismės?       okupacija (penkiasdešimt metų trukusi SSRS politinė priespauda ir išnaudojimas, Kremliaus kaip uzurpatoriaus interesai)