LIETUVIŠKI DALYKŲ (AT-, PA-)KERĖJIMAI – saistumingų lietuvybių sąskambių skambesynas ir sąraiškų raiškija

Pažiegėje – Būgų laikovės sodžiuje – Kazimiero Būgos (at-, iš-)minties laikyne vasarą vykusios (sykiu ir nuotoliniu būdu) kalbystės kūrybinių sąveikų pratybos „Lietuviški Dalykų (at-, pa-)Kerėjimai“ sukėlė „Lemtingų Dvasiai Klausimų“:

  1. Kodėl mąstymas lietuvių kalbos „sulietuvintomis“ svetimybėmis ir skoliniais – sykiu kaip ir kitų kalbų savaip vartojamomis iš senovės graikų, hebrajų, lotynų ir iš kitų kalbų kilusiomis „tarptautinių“ žodžių (įvardijimų, vardų) sąvokomis – man ir mums ap-reiškia europietiškąją ir pasaulietiškąją mano patybę (savasties, asmens, sielos, pa-sąmonės y-patybes) ir mūsų tapatybę (susi-ta-patinimus su kitais, svetimais, svečiais, jų pa-sąmonės kit-ok-ybėmis)? O kaip Pasaulis ir Europa der-inam-a su pri-gimtąja tikruma – Tėvynės kūnu ir dvasia?
  2. Kaip lietuvių Tau-tos – lygiai kaip ir kitų Tau-tų – dvasios (mąstymo, išmonės) ta-patybę man ir mums at-skleidžia gimtosios kalbos „kerų“ – žodžių sąryšingų „šaknų“ („kelmų“, „lizdų“, „apmatų“, „pamatų“) kartu su priešdėlių, priesagų ir galūnių įvairove – sai-s-tumos? Pri-si-minkime, ar kas nors buvote – ir kaip – kerų saistumomis pa-kerėta-s mokyklose, draugijose, šeimose?
  3. Kaip kalbos kerų išsikerojimas, keringumas, raiškumas ir gausa man ir mums at-spindi žodžių senovingumą, kūrybingumą, gyvybingumą <…> ? Kaip atsekami prokalbės žodžių raiškų ir sąvokų turinių pirmuonys; jų kokios iš-mintingos pa-sekmės ir at-sekos laike?
  4. Kodėl esminga (žaisminga, reikšminga, prasminga) ir kaip galima keryba (kerystės kerėsenų kerybės) – kerų palyginamoji kalbystė (kerybos kalbotyra)? Koks būtų Lietuvių Dvasios Kerynas – lietuvybos (lietuvystės lietuvinsenų lietuvybių) saistumynas (su kitų kalbų palygiomis atvertimis), jo žod-in-ybos su-darysena (pasaulietiškai tariant – leksikologijos leksikografija)? Kieno pajėgas apimtų keryno tarpdalykinės kūrybos santalka?   

KVIEČIAME visaprotystės, kalbystės ir lietuvystės žinotojus, tyrėjus ir mėgėjus

mąstybos, lietuvybos ir „Lietuvių Dvasios Keryno“ kūrybos santalkon

lapkričio 4-6 dienomis

Pažiegės Būgyne, Pačiaunės Brogyne, Antazavės Pliateryne ir „Lemtinguose Dusetų Kerynuose“.

Pildykite Lietuvos Dvasios Keryną — LIETUVIŠKOS SAISTUMOS

Norintiems klausti ar dalyvauti – rytispivoriunas@gmail.com, skembio skaičius 860691929