Kalantinės-Kaladinės: Laisvės Didvyriai Kaune – Kalanta, Kaladė ir Kiti

1972 metai – Romo Kalantos auka ir jaunimo pasipriešinimas

Vytauto Kaladės, 1972 m. gegužės 18–19 d. protesto akcijų organizatoriaus ir dalyvio, paskutinis žodis teisme

Parodainės

Kalantinės

Žygdarbis pažadinęs Lietuvą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klantinių-Kaladinių esmėtyra (jos klausimynas su esmėvokomis, es-a-mytėmis – perskaitant pasvirusius žodžius)

Esmėvokos išreikštinos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1, ~S1, ~S2, S2
Pamatiniai supratimai ir reikšmės lygmenys Tau S1

Gelmė, Slėpinys, Esuma, Tikrovė

man ~S1

pasakotina(s), atskleistina(s)  

mums ~S2

sąveikautu, programuotu

štai šitaip S2

paviršiumi, patyrimu

Pritaikant diskursyvinių (figūratyvinės sklaidos – veiklos pobūdžio, vietos, laiko) reikšmių analizės sintezę
 

kalbant (skelbiant, pranešant) paviršutiniškai:

 

Veiksmai

 

Susidegino

Maištavo

 

atliekami, atliktini

 

Romas Kalanta

Kauniečiai

 

įlaikinamose, įlaikintose

 

1972 05 14

1972 05 18-19

 

vieto-vė-se.

 

Kaune

miesto šerdyje

ką? ką veikia? Susidegino, priešindamasis sovietinei santvarkai – apsipylė benzinu iš trijų litrų stiklainio ir, šaukdamas „Laisvę Lietuvai!“, padegė save (Jo užrašų knygelėje, kuri pateko į KGB rankas, liko įrašas: „Dėl mano mirties kalta tik santvarka“).

Neįleisti į laidotuves,  sukilo prieš sovietinę priespaudą.

     
kas? kieno?   Romas Kalanta.

Maždaug 2000 jaunų Kauniečių, iš kurių ypač nusipelnė (ir drąsiais poelgiais, ir valdžios bausmės) Vytautas Kaladė.

   
kada?     1972 05 14.

1972 05 18-19 (iškart po dvejomis valandomis tyčia paskubinto Romo Kalantos palaikų palaidojimo).

 
kur?       Muzikinio teatro sodelyje Kaune.  

Kauno šerdyje.

Pritaikant semio-naratyvinių (aktantinio modelio, naratyvinės schemos, išbandymo) reikšmių analizės sintezę
 

pasakojant giliau:

 

Gavėjas, Adresatas

Pripažinimas

Išbandymas

Šlovė

Sankcija

Niekinant sovietijos priespaudą

 

siekia, ieško

įgytinas

kvalifikuotinas

šlovintina

sankcionuotina

siekia-ma (iš beviltiškumo ir drąsos)

 

nulemtų, lemtingų

įtikinta

manipuliuotu

šlovintu

sankcionuotu

kraštutinybėmis – pasiaukojimu ir maištu

 

dalykų, vertybių.

atliktimi, atlikimu.

lėmimu.

šlovinimu.

sankcionavimu.

 iškovoti „Laisvę Lietuvai!“

kodėl? (programa Adresatui, pripažinimas (sankcija) ir šlovinamasis išbandymas) Gyvybės auka pasipriešinant neteisingai ir melagingai sovietinei santvarkai.

Jaunatviškas (sekant Vakarų jaunimo hipiška dvasia) polėkis priešintis priespaudai, susižavėjus laisvojo pasaulio gyvensenos galimybėmis.

     
Kas? kieno? (kompetencijos įgijimas ir kvalifikacinis išbandymas Subjektui, Herojui, jo pagalbininkai bei priešininkai)   Romas Kalanta ir jo asmeninė neviltis gyventi sovietinėje santvarkoje.

Kauniečiai ir jų ūmai pakurstyta drąsa viešai pasipriešinti priespaudai ir išvien pagerbti jauno didvyrio auką.  

   
kaip? (Adresanto – kaip Lėmėjo –  manipuliacija, įtikinėjimai)     Iš užsienio radijo stočių buvo sužinota, kad 1969 m. Prahoje protestuodamas prieš politinę santvarką susidegino Janas Palachas. Protestuodamas prieš Ukrainos rusifikaciją 1969 02 10  Kijeve bandė nusižudyti Nikolajus Bereslavskis. 1969 04 13 Rygoje protestuodamas prieš žydų diskriminaciją ir reikalaudamas suteikti nepriklausomybę Čekoslovakijai mėgino susideginti žydų tautybės studentas Elijas Ripsas. Buvo žinomi ir Tibeto vienuolių susideginimai. Visa tai, greta jaunatviško polėkio ir asmeninės nevilties, galėjo ir Romą Kalantą pastūmėti tokiam kraštutiniam sprendimui.  
koks? (vertės Objektas, atliktis ir lemiamasis išbandymas)       „Laisvę Lietuvai!“ – siekiant nepriklausomos Lietuvos valstybės

 

Pritaikant fizio-chemio-bio-eko-socio-semiotinių (t. y. bet kokio sambūvio sąveikos) reikšmių analizės sintezę
 

pasakojant dar giliau:

 

Sąveika

 

 

Sovietybių atmetimas ir laisvojo pasaulio vertybės

 

 

su-derinama,

su-derintina, įgyvendintina

jaunatviškai parodoma

 

į-tikinamais,

į-tikintais, įgalintais

asmenišku ir vieningu

 

atsi-tikimais.

 

 

pasiaukojimu bei maištavimu ir sekusiu valdžios susidorojimu bei įbauginimu

kodėl tokia Sąveika ar programa, toks modeliavimas ar programavimas?    Liberalios, demokratinės laisvės ir laisvojo pasaulio vertybės, priešinantis sovietinės santvarkos priespaudai      
kieno (ne)su-si-derinimai, (ne)su-si-gyvenimai, (ne)su-si-jungimai?   iškeliamos, ginamos ir Kauno jaunimo parodomos, bet valdžios prievarta užgniaužiamos    
kaip manipuliuoja(ma), skatina(ma), įgalina(ma)?     Asmenišku kraštutiniu pasiryžimu aukotis susideginant ir į miesto gatves išėjusių jaunų Kauniečių vienybe, bet gavus smurtinį ir grasinantį  milicijos, armijos ir tardytojų atkirtį    
kokie atsi-tikimai?

 

      Pasiaukojimo, maištavimo, pasipriešinimo ir baudžiamieji įvykiai, jų gandai, atgarsiai Kaune, sovietinėje Lietuvoje ir pasaulyje.
Pritaikant bendriausių, giliausių reikšmių (elementariųjų reikšmės struktūrų) analizės sintezę
 

Išmąstant vertybiškai aprėpčiausiai, logiškai-semantiškai giliausiai:

 

Esmė

 

Žodis, Pa-žadas

Sąvoka

Istorija

Lietuvos nepriklausomybė ir jaunimo laisvė

 

į-prasminama,

į-prasmintina

į-žo(a)dintinas

suvoktina

pa-sako(y)tina

priklauso(ma) (galima)

 

reikšmingomis, su-reikšmintomis

su-žo(a)dintais

suvoktais

ap-rašytais

nuo išsivadavimo (išsivadavus)   

 

žaismėmis.

 

(pa)žo(a)dinimais.

suvokimais.

radiniais.

iš sovietijos priespaudos.    

kokia Tau yra (esama) Esmė? Lietuvos nepriklausomybė, laisvė jaunimui.      
kokios man suprantamos prasmės   Priklausomybė ar galimybė žinoti, kad galima ne tik smurtinė sovietinė santvarka, o yra ir laisvojo pasaulio (Vakarų išprūsimo) santvarka – „liberalioji demokratija“.      
kokios mums (į)kalb(intos)a(mos) reikšmės?     Lietuvos išsivadavimas, jaunimo išsilaisvinimas.  
kokios štai šitaip ap-si-reiškiamos žaismės?       Gyvenimas užgrobtoje Lietuvoje – priverstinėje tautų junguvoje (TSRS, rusiškai CCCP), melo, mulkinimo, vogimo, smurto, kitaminčių niekinimo, prievartos, patyčių,  žudymų, trėmimų, pavergimų, užkariavimų, grobimų, vienos partijos primestoje valdystėje.  

Parengė Rytis Pivoriūnas, Zarasų krašto laikijos (muziejaus) padalinio Kazimiero Būgos atminties laikyno (memorialinio muziejaus) laikintojas (muziejininkas)