Dusetos

Ką Kazimieras Būga papasakotų mums apie Dusetas, štetlą ir save?

Dusetų (Dusiaty) esmė (Tau), žaismė (štai tokia), reikšmė (mums ir jums), prasmė (man)

Esimu pajaustų išraiškų mįslijimu – esamų reiškinių (ne)kalbiniu (ne)su(si)vokimu:
Tau BŪTIES PER BŪTYBES (buvimo per buvinius, būvio per čiabūvius, esamybės per esinius, esaties per esybes, (be)tapatybės per skirtybes, bendrybės per atskirybes, panašumo per skirtumus, priežasties per pasekmes, tikslo per priemones, visumos per dalis, vienio per daugį, begalybės per baigtybes, beribiškumo per ribotumus, amžinybės per laikinybes, vyksmo per padarinius, būtinybės per atsitiktinumus, Tikrovės per galimybes, Tu per aš (asmenis), Tavo per mano, Tau per man, Tave per mane, Tavimi per manimi, Tavyje per manyje, Viešpaties per tarnystes, Dievo per veidus, Transcendencijos per imanencijas, Pradžiapačio per baigtis, Dao per gyvenimus, švent(en)ybės per įprastybes (sacrum per profanum), kūrėjo per kūrinius, rimties per judesius, likimo tvarkos per sumaištis, pirmapradės prigimties per atskiras prigimtis, kitybės per šitybes, svetimybės per savitumus, paslapties per atskleistis, nesuprantamumo per su(si)pratimus, sąmonės per pojūčius, jausmus ir mintis, budrumo per sapnus, gilaus miego per nubudimus, tylos per garsus (ir balsus), ramybės per triukšmus, savasties per su(si)tapatinimus, nieko per tokius, jokio per kažkokius, niekaip per kažkaip, tuštumos per užpildymus, pilnatvės per tuštybes, šviesos per tamsumas, gelmės per paviršius, atleidimo per įtampas, gamtos per kultūrą, nežmogiškumo per žmogiškumą, Esmo per Niekį, grožio per (ne)grožybes, gėrio per (ne)gerybes, tiesos per (ne)teisybes ir (ne)teisingumus, doros per dorybes ir ydas, darnos per (ne)susiderinimus, tobulumo per trūkumus, meilės per mylimuosius, laiko per trukmes, daiktiškumo (ir erdvės) per daiktus, augalijos (ir augimo) per augalus, gyvūnijos (ir gyvatos) per gyvūnus, žmonijos (ir (ne)žmoniškumo) per žmones, gamybos per gaminius, statybos per statinius, (pro)tėv(i)ų per (pro)vaik(i)us, gyvybės per (at)gimimus, substancijos per akcidencijas, noumeno per fenomen(alum)us, esmės per egzistencijas…)
štai šitokio REIŠKIMOSI penkiomis juslių – regos, klausos, uoslės, lytėjimo, skonio – pagavomis (regimybių, vaizd(ini)ų, fenomenų, apraiškų, pajautų, jutiminių patyrimų, empirijos, materijos, duotybės, juslinių daiktų, faktų, įvykių, konkretybių, akivaizdybių, procesų, būvių, būsenų, kūnų, dalykų, elementų, elementariųjų dalelių, atomų, molekulių, medžiagų, ląstelių, organ(izm)ų, atsitikimų, nutikimų, patirčių, egzistencinės patirties lauko, juslumo, gyvosios dabarties, gyvybės ir mirties vietovės, Juslinio Dievo, Namų, Tėvynės, kosmopolio, Platono olos, amžinosios Itakės, Esinijos, žaismės…)
mums ir jums (NE)ĮKALBINTAIS (kalbų, mitų, raštų, žodžių, pažadų, veiksmų, skaičių, idėjų, kategorijų, universalijų, principų, formulių, konstantų, ciklų, saikų, matų, darnų, proporcijų, santykių, kanonų, vertybių, nuostatų, įstatymų, taisyklių, formų, normų, ideologijų, stereotipų, prietarų, pareigų, papročių, klasi(fikavim)ų, struktūrų, sistemų, aksiomų, dogmų, postulatų, dėsnių, DNR, genomų, reikšmių…)
man (NE)SU(SI)PRATIMAIS (mąstymais, (at)mintimis, pri(si)minimais, su(si)vokimais, pažinimais, svarstymais, interpretacijomis, (pa)rodymais, tyrimais, analizėmis, sintezėmis, pritaikymais, fantazijomis, įvaizdžiais, svajonėmis, sapnais, iliuzijomis, nuojautomis, intuicijomis, meditacijomis, kontempliacijomis, išgyvenimais, Esmo simuliakrais, Niekio falsifikatais, utopiniais falsimuliakrais, žiniomis, Ekrano terpėmis, metaforomis, simboliais, kodais, tikslais, prasmėmis…) ir
(NE)LOGIŠKAIS PA(SI)AIŠKINIMAIS (samprotavimais, išvadų išvedimais iš prielaidų, įrodymais, pagrindimais, ramiu dėmesiu, sutelktu stebėjimu ir matymu…);

PAŽINIMO objektų intersubjektyviais subjektyvumais; esinio (ta)patybės objektyviu, intersubjektyviu ir subjektyviu atspindžiu; ką kaip kas pažįsta; to, kas pažįsta(ma) su kitais (pagal kitus, kitiems) žiniomis…

TAPATYBĖS santykio refleksyvumu – (x) x = x, simetriškumu – (x)(y)(x = y ⊃ y = x) ir pereinamumu (pakeičiamumu) – (x)(y)(z)((x = y · y = z) ⊃ x = z);

ESIMO PAŽINIMO FORMULE (aksioma): esiniai = tai, kas objektyviai reiškiasi = tai, kas intersubjektyviai (ne)(į)kalbinama = tai, kas subjektyviai (ne)suprantama;

DIEVo VEID(rodyj)e: Diev-uje (ram-ioje visatos amžinybėje), mar-ume (mar-iuose be-veid-žiuose kūnuose), veid-uose (ne-mar-ios veid(rod)inės dvasios atspindžiuose), ne-ram-ume (ne-ram-iose sielose);
Tau Švenčiausioje Trejybėje: šitoje Kūrinijoje, mūsų Apvaizdoje ir mano Žosmėje;
Tavo Dieviškume: jo(s) tėviškume – Kūrėjuje, mūsų motiniškume – Saugotojoje ir mano vaikiškume – Naikintojuje;
šitame Grožyje, mums Gėryje ir man Tiesoje;
jo(s) Meilėje, mūsų Tikėjime ir mano Viltyje;
šitose Gėrybėse, mūsų Vertybėse ir mano Dorybėse;
Dievo Draugystės veikmėje ir gyvybingumo tapsme: kiekvieno(s) (pro)Tėvystėje ir (pro)Motinystėje, mūsų genetinėje bei dvasinėje Brolystėje ir Seserystėje, mano Sūnystėje ar Dukterystėje, Vyrystėje ar Moterystėje…

VISAtos materijos, energijos ir informacijos vienintelėje iš begalybės vietų nuskirtoj…

PAUKŠČIŲ TAKO tarpžvaigždinių ūkų lizdelyje…

SAULĖS žvaigždės trečiosios planetos pasaulyje…

MĖNULIO delčios, jaunaties, priešpilnio ir pilnaties palydoje…

UGNIES, ŽEMĖS, ORO ir VANDENS gaivaluose…

ŽEMĖS rutulio šiaurinėje paskliautėje ir vidutinio klimato prieglobstyje…

EUROAZIJOS – didžiausiame planetos – žemyne…

EUROPOS geografiniame viduryje, Europos sąjungoje ir europietiškas vertybes puoselėdami…

BALTIJOS jūros rytinėje pakrantėje…

NEMUNO ir DAUGUVOS upynuose…

SANKIRTOSE geopolitinių ir vertybinių priešpriešų tarp Vakarų ir Rytų…

LIETUVOS tautoje bei valstybėje…

AUGŠTAITIJOS (ne k, o g rašydavo K. Būga) šiaurės rytų kalvynuose ir slėniuose…

UTENOS apskrityje ir uteniškių pãtarme šnekėdami…

SĖLIŲ kalvyno aukštumų pakilumose ir atšlaitėse, vietovardžiuose ir kraštovaizdžiuose, piliakalnių ir pilkapių atminty…

VIDURY tarp Rokiškio, Utenos ir Zarasų maždaug trisdešimties – važiuojant beveik keturiasdešimties – kilometrų atstumu…

ZARASŲ savivaldybėje bei rajone – daugiau kaip 300 ežerų krašte…

DUSETŲ seniūnijoje (kadaise valsčiuje ir net rajone), apglėbiančioje net per šimtą kaimų …

ŠVČ. TREJYBĖS bažnyčios katalikiškoje parapijoje, jos dvasininkų pasišventimu…

BESIRIBOJANT su Antazavės, Imbrado, Zarasų, Degučių, Antalieptės, Sudeikių, Užpalių, Jūžintų ir Kriaunų seniūnijomis bei parapijomis…

PILIAKALNIŲ saugioje apsuptyje – Velikuškės (I ir II), Bradesiai, Pakačinės, Ivoniškės, Petraučizna, Šišponiškės, Marciūniškės, Morkūnai, Varniškės, Betiškės, Jatkūniškės, Narkyčiai, Vencavai, Gugiai, Gasiai, Skineikiai, Zabičiūnai, Bikūnai (I ir II), Armališkės, Likančiai, Vosgėliai, Avižiai, Antažiegė…

DUSETA – intekanti, pratekanti ir ištekanti Šventoji – kur gaivina Sartus…

SARTŲ – septyniašakio, ketvirto pagal dydį (antro pagal ilgį, daugiau kaip 1300 ha ploto, apie 80 km perimetro) Lietuvos ežero – pakrantėse ir gausaus bei vaizdingo ežeryno, kurio dalį apima ir saugo Sartų regioninis parkas, slėniuose; EŽERYNĄ sudaro keliolika upių upelių ir aštuonias įlankas pratęsiantys, protakomis sujungti pailgi ežerai ežerėliai: nuo Užtiltės, Dusetų ir Padustėlio – įtekanti Duseta (Šventoji) su Svaitutėle, Svaitutas, Vasaknas ir Vasaknų tvenkiniai, nuo Didžiadvario – Plavys, Plavelis ir Plavelė, nuo Kalbutiškių ir ištekančios Šventosios – Rašai, Salinis, Čiaunas, Verležeris, Žiegelis ir Žiegas, Liminas ir Paštys, nuo Audrakampio – Audra, Margėnų ir Beičių tvenkiniai, nuo Lašų – Biržupys, nuo Kriaunų – Kriauna su Bučiupiu, nuo Mielėnų – Mėlynis ir Keležeris, nuo Bradesių – Zalvė, Tautesnis, Salinis, Degučiai, Zirnajys, Kumpuolis ir Ilgys, Zalvys, Duburys ir Duburaitis, nuo Zaduojos – Zaduojys, Čiaunas ir Vykas, Žukliškis ir Latviškis, Malatinis ir Pakalninis, nuo Gipėnų – Ilgelė ir Ilgis, o šalia Dusetų – Malatinėlė (Cibeikė)…

ŽIRGŲ ristūnų vadeliotojų šimtametėmis lenktynėmis ant Sartų ežero ledo, o nuo 1997 metų hipodrome…

AŠTUONIAIS KELIAIS, išvedančiais ir atvedančiais Dusetų miestelin: per Bradesius Obeliai ir Rokiškis, per Rakėnus Antazvė, Imbradas ir Zarasai, per Žukliškes Aviliai, per Vencavus Degučiai, Salakas ar Zarasai, per Kraštus Antalieptė, Daugailiai ir Utena, per Vasaknas Sudeikiai ir Utena, per Vosgėlius Užpaliai ir Svėdasai ar Vyžuonos, per Kavolius Jūžintai ir Kamajai…

TIKINČIŲJŲ maldomis – tikinčių gamtos, žmogaus, šeimos, giminės, genties ar bendruomenės švent(en)ybėmis, tautą bei žmoniją (iš)ganančiu šventumu, visur esančios energijos tyrumu; gamtatikius (pagonis), judėjus, krikščionis ir kitatikius gaivinančiomis giesmėmis; dieviškąja sąmone, savastimi, tuštuma, tyla, ramybe, šviesa; Lemiamumu Dusetų Kūrinijai, Lemtingąja Dvasingumo Knyga (Esmynu), paLaimingumo Dėmesiu Kaskart, išLaisvinančio Dvasingumo Kelrodininkais…

ŠVIESUOLIŠKU – didikų Radvilų, Rudaminų, Pliaterių ir Emilijos Pliaterytės…, poetų Antano Strazdo, Antano Vienažindžio, Fausto Kiršos, Pauliaus Širvio, Petro Gaulės, Meilės Kudarauskaitės…, kalbininkų Kazimiero Būgos, Vytauto Mažiulio…, kompozitoriaus Juozo Gruodžio, tautotyrininko Antano Mažiulio, poezijos vertėjo Lino Brogos, istorijų ir prisiminimų rašytojų Petro Strelčiūno, Igno Lapienio, Liucijos Būgaitės-Baubonienės, Angelės Viburytės–Braknienės, Leokadijos Lukošiūnaitės-Malcienės, Donato Čepuko, Vytauto Indrašiaus, Marijos Atkočiūnaitės-Varenbergienės…, ir kitų – paveldu…

MOKYTOJŲ – Petro Kuzmicko, Emilijos Juknienės, Alfonso Pranckūno, Juozo Kudarausko, Vytauto Striogos, kraštotyrininkės Zofijos Vilytės ir kitų – išskirtinės įtakos poveikiu…

MENININKŲ prigimtimi (natūralumu), braižu (stiliumi) ir kūryba…

RELIGINGŲJŲ šventviete (bažnyčia), šventėjimu (kultu) ir šventraščio pamokymu (doktrina)…

FILOSOFUOJANČIŲJŲ supratimu (interpretacija), pokalbiu (diskusija) ir įsigilinimu (meditacija)…

KIEKVIENO mūsų teisingumu, saikingumu, drąsa ir išmanymu…

VADOVŲ, DARBUOTOJŲ, ŪKININKŲ ir VERSLININKŲ kasdieniu darbu…

LABDARIŲ bendruomeniškumu, palaikymu, skatinimu, planavimu ir projektavimu…

VEIKIANČIŲJŲ tikslingai įpavidalinamomis medžiagomis…

BŪTOVĖS aprašymais, vaizd(ini)ais bei atsimenamais pasakojimais…

LAISVĖS KOVOTOJUS atjausdami – ypač 1864-1904 metų knygnešius, 1919 m. savanorius, 1941 m. bei pokario tremtinius, karo ir pokario politinius kalinius, 1944 m. išbėgelius, 1944-1953 m. partizanus ir visus (nu)kentėjusius dėl disidentinės veiklos…

PAMINĖDAMI ir ĮVERTINDAMI asmens kasdienio (nu)žmogėjimo ir istorinio (nu)žmoginimo patirtis, jų lemtingas ir pražūtingas pasekmes – ypač 1939 metų rugpjūčio 23-čiosios sovietų ir nacių nuslėptus sandėrius, 1941 metais birželio 14-tąją prasidėjusius trėmimus, o rugpjūčio 26-tąją Krakynėje išžudytus Dusetų žydus…

ŠTETLĄ ir KAHALĄ prisimindami, kasmet 648 nužudytų Dusetiškių – 1941–1944 m. holokausto aukų – vardus, pavardes ir gyventus metus iškaldami savo širdžių kenotafuose…

MIESTELIO urbanistikos savitumu ir gatvių, vietovių pasakojimais: Nepriklausomybės aikštė (seniau Rinkos, Turgaus, sovietmečiu Tarybų), K. Būgos g. (seniau Užtiltės, Dariaus ir Girėno tilto, sovietmečiu Uborevičiaus), Vytauto g. (seniau Antazavės, Malūno, sovietmečiu Melnikaitės), Vienažindžio g. (seniau Šeškamiestis – samdinių priemiestis), Vilniaus g. (seniau Maskvyčių kaimas), Pauliaus Širvio parkas…

SAVIVEIKLOMIS mokyklose, Šaulių ir Kultūros namuose, BIBLIOTEKA nuo 1937 metų. MUZIKOS mokykla nuo 1968 metų, DAILĖS sustiprintu ugdymu nuo 1972 metų, KAZIMIERO BŪGOS MEMORIALINIO MUZIEJAUS kvietimais nuo 1973 metų, GALERIJOS veikla nuo 1995 metų, dvisavaitiniu LAIKRAŠČIU „Dusetos“ nuo 2007 metų, KULTŪROS CENTRO DUSETŲ DAILĖS GALERIJOS renginiais nuo 2012 metų…

DUSETŲ SENIŪNIJOS IR PARAPIJOS BENRUOMENĖS SANTALKOS pajėgomis nuo 2003 metų, daugybės draugijų veiklomis seniau ir dabarty…

BŪSIMYBĖS ateitin brandinančiais lūkesčiais ir svajonėmis, ketinimais ir susitarimais, strategijomis ir planais, programomis ir projektais, pasiryžimais ir įsipareigojimais…

ESAMYBĖS čiadabartišku rūpesčiu…

ŠEIMOS jaukumu bei ARTIMŲJŲ prisijaukinimu…

VALGYDAMI vandens ir skaidulų, baltymų ir riebalų, angliavandenių ir prieskonių turintį – žalią, džiovintą, garintą, virtą, keptą, rūkytą, raugintą, konservuotą, namuose gamintą – maistą…

GYVENOME, GYVENAME ir GYVENSIME mes – Dusetos ir Sartų krašto žmonės;
drauge, būname drauge – realioje ir virtualioje, kaimynystės ir giminystės, laikinybės ir amžinybės atveriamoje artumoje…

TAVO GYVENIMO štai šitokias aplinkybes pagal mūsų ar jūsų nuostatas man priimant ir suvokiant…

SAVAIMINGAI (natūraliai) ieškodama(s) ir atrasdama(s), NUOSEKLIAI (sistemingai) tyrinėdama(s) ir išrasdama(s)…

ESI, ESTI, ESAME, ESU dieviškąja savastimi miestelio ir apylinkių daiktų, augalų, gyvūnų, žmonių…

Tavo ir Tau PALAIMINIMAS štai šitų STEBUKLŲ, jums ir mums GERBIANT man(o) (IŠ)MANYMĄ…

Dusetų nuotraukų galerija

Paštas

Panoraminės

Aikštė

Bažnyčia

Tiltas

Suporuotos