Raštyba

Būgos reikšmingasis mokslinis paveldas (pamečiui):

„Genys margas, o lietuviszka raszyba dar margesnė“ (pasirašytas K. Sėlio slapyvardžiu; tai pirmasis jo darbas kalbos klausimais; 1900 m. „Tėvynės sargas“ Nr. 9);

„Dēdē atvażiavo / [Władysław Koziebrodski] / Komedija viename akte / pagal lenkiška sutaisē K. B-a ir M. P-is [Kazimieras Būga ir Mykolas Palionis]“ (1902 m. Čikaga; http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1C1R0000046928);

„Geriaus veliaus, negu niekad / Komedija viename akte / pagal lenkiška sutaisē K. B-a ir M. P-is [Kazimieras Būga ir Mykolas Palionis]“ (1903 m. Čikaga; http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB020B684C);

„Aistiški studijai“ (1908 m. gegužės mėnesį, pirmoji dalis);

„Aistiškų studijų autokritika“ (1909 m. lapkričio mėnesį, rusų k.);

„Medžiaga lietuvių, latvių ir prūsų mitologijai“ (I sąs. Vilniuje, 1908 m., M. Kuktos s-vė, 23 p.);

„Medžiaga lietuvių, latvių ir prūsų mitologijai“ (2-asis sąsiuvinys, Vilniuje, 1909 m., M. Kuktos s-vė, 22 p.)

„Kalbos dalykai (Quaestiones grammaticae)“ (1910 m. Kaunas; straipsnių serija; 2014 m. http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002979001);

Prižiūri Antano Strazdo rinkinio leidybą (1911 m.);

„Apie lietuvių asmens vardus“ (1911 m. „Lietuvių tauta“ Vilnius; 2014 m. http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002979009 arba http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=DOC_O_316841_1&biRecordId=103225);   

„Baltica“ (1911 m. „Русский филологическiй вестникь“ S.-Peterburgas, rusų k., o atskira knyga 1911 m. Varšuvoje, 62 p.; 2014 m. http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002978973); 

„Lituanica“ (1912 m. S.-Peterburgas, rusų k., 52 p.);

„Литовско-русскiй словарчикъ къ первымъ 20-ти литовскимъ сказкамъ въ изданiи „Lietuvių pasakos“ (Vilnius, 1905) / составленный K.K. Бугою, при участiи И.А. Бодуэна де-Куртенэ“ (1912 m. S.-Peterburgas; 2014 m. http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002978912);

„Lietuvių kalbos gramatika / kunigo Kazimiero Jauniaus“ (pradėta spausdinti 1908 m., o baigta tik 1911 m. Peterburgas; http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000045662) ir jos rusiškas vertimas su patikslinimais (Būga vertimą baigė 1910 m., o išleista tik 1916 m. S.-Peterburgas; http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000045704);

A. Juškos žodyno redagavimas (1912–1915 m.);

„Slavų-baltų etimologijos“ žurnale „Rusų filologijos žinynas“ (1913 m. kovo mėn., rusų k., per 70 žurnalo puslapių);

„Ar galima įrodyti keltų pėdsakus baltų krašte?” (1913 m. gegužės mėn., vokiečių k., Krokuvos lingvistiniame žurnale „Slavų metraštis”(T.6));

„Kalbų mokslas bei mūsų senovė“ (1913 m. Kaunas; 2014 m. http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002978969);

„Apie senovės prūsų ir lietuvių tikrinius vardu“ (1913 m. išspausdintas „Draugijoje“);

„Kalėdų vardo kilmė“ (1913 m. paskelbtas „Vilties“ nemokamame priede);

Straipsnis „Dėl mūsų rašybos“ (1913 m. „Draugijoje“);

„Kalbos mažmožiai“ (1914 m., 19 straipsnių aktualiais bendrinės kalbos klausimais, kaip „Kalbos dalykų“ (1907-1910)  tęsinys);

nedidelis straipsnis „Rašybos klausimu“ (1915 m. „Vaire“)

 „Priesagos –ūnas ir dvibalsio uo kilmė“ (19 m.);

Darbas Švietimo ministerijoje (1920 m.);

„Lietuvių kalbos žodyno“ leidimo organizavimas (1920–1924 m.);

Fakulteto organo „Tautos ir žodžio“ vienas iš sumanytojų ir steigėjų, sudarė ir redagavo du pirmuosius tomus;

„Visų senieji lietuvių santykiai su germanais“ (1921 m.)

Lietuvos universiteto profesorius (1922–1924 m.);

Tęsė straipsnių seriją „Kalbos mažmožiai“, kuriuos spausdino Švietimo ministerijos leidžiamame „Švietimo darbe“: 1920-aisiais metais paskelbė 16 šios serijos straipsnių, o iki 1922 m. pabaigos išspausdino dar 36. „Švietimo darbe“ jis išspausdino dar ir 16 recenzijų;

„Kalba ir senovė“ (I dalis, 354 psl., 1922 m. Švietimo Ministerijos leidinys Kaunas; 2016 m. http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003841431);

„Vietų vardai – istorijos šaltinis“ (Maironiui dedikuotas straipsnis) (1922 m. Kaunas; Kazimieras Būga. Rinktiniai raštai, Vilnius, 1961, t. 3, p. 491-492; 2010 m. http://alkas.lt/2010/11/06/vietu-varda/);

„Upių vardų studijos ir aisčių bei slavėnų senovė“ (1923 m.)

„Metatonija lietuvių ir latvių kalbose“ (1923–1924 m. vokiečių „Lyginamosios kalbotyros žurnale“ 51-ajame ir 52-ajame tomuose, per 90 puslapių)

 „Lietuvių įsikūrimas šių dienų Lietuvoje“ (1924 m.);

 „Aisčių praeitis vietų vardų šviesoje“ (1924 m. Kaunas; taip pat vokiškai Leipcige (1924 m.), 2016 m. http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003841434);  

„Lietuvių tauta ir kalba bei jos artimieji giminaičiai“ (1924 m.);

 „Kirčio ir priegaidės mokslas“ (1924 m.);

„Lietuvių-baltarusių santykiai ir jų senumas“ (1925 m. vokiečių kalba „Slavų filologijos žurnalo“ I tome);

„Apie senovės prūsų raštą ir Videvuto vėliavą / d-ras J. Basanavičius ir K. Būga (iš „Lietuvių Tautos“)“ (1926 m. Vilnius, 2016 m. http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003905886);

Rinktiniai raštai / [Sud. Z. Zinkevičius] 1–3, Vilnius, 1958-62; rodyklės.

http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/kaip-as-tapau-zodyno-rengeju

http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/zodyno-reikalu

http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/zodyno-reikalu

 

Būgos tyrinėjimai (pamečiui):

Vosylytė B. K. Būga žodynininkas. LiK 1. 1956;

Karaciejus J. K. Būga ir lietuvių rašyba. KK 28,1975;

Zinkevičius Z. Kazimieras Būga: gyvenimas ir darbai, Vilnius, 1979;

Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 1, Vilnius, 1979, p. 182-192;

Kniūkšta P. K. Būgos nuopelnai literatūrinei kalbai ir jo taikyti kalbos norminimo principai. KK 36,1979;

Vanagas A. K. Būga – lietuvių onomastikos pradininkas. LKK 20,1980;

Sabaliauskas A. K. Būga – etimologas. LKK 20,1980;

Zinkevičius Z. Kalbininkas K. Būga, Kaunas, 1981;

Sabaliauskas A. Kazimieras Būga ir lietuvių leksikografija. LKK 37,1997;

Skardžius Pr. Rinktiniai raštai 4, Vilnius, 1997, p. 162–176;

Liucijos Būgaitės-Baubonienės atsiminimų knyga „Proskynos“, Utena, 2002;

Lietuvių kalbos enciklopedija, sudarė Kazys Morkūnas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 99–101.

 

Būga Zigmo Zinkevičiaus „Rinktiniuose straipsniuose“, Katalikų akademija, Vilnius, 2003 m. (chronologiškai):

Kazimieras Būga: Didįjį kalbininką prisiminus (Remembering the Great Linguist; about K. Būga) (1969),

Nauji K. Būgos rankraščiai (New K. Būga‘s Manuscripts) (1972),

K. Ƃyгa (1879-1924) (1972),

Kazimieras Būga (English about K. Būga) (1979),

Kazimiero Būgos lingvistinis palikimas (Linguistic Heritage K. Būga) (1979),

Kazimieras Būga ir žodynas (Kazimieras Būga and the Dictionary) (1979),

Prof. K. Būgos laiškai (Prof. K. Būga‘s Letters), Trys Kazimiero Būgos laiškai (Three K. Būga‘s Letters) (1994).

 

Parengė Rytis Pivoriūnas